Category Archives: Claims

Wie is aanspreeklik vir die skade in ‘n motorongeluk?

A3Wat gebeur met my motor nadat ek betrokke was in ‘n ongeluk en wie is verantwoordelik vir die skade?

Bo en behalwe die emosionele en finansiële spanning wat dit vir die persoon en sy familie veroorsaak, is daar ‘n hele paar regsbeginsels wat van toepassing is.

Die mees prominente regsveld wat van toepassing is as mense betrokke is in ‘n motorongeluk is dié van deliktereg. Deliktereg speel ‘n belangrike rol in die bepaling van wie aanspreeklik is vir die skade, indien enige. As die skade veroorsaak is as gevolg van die opsetlike of nalatige handeling of versuim van iemand anders (die derde party), sal daardie persoon gewoonlik aanspreeklik wees vir die skade wat die motoreienaar gely het. Daar is wel sekere verwere tot die beskikking van die derde party, maar dit val buite die bestek van hierdie artikel.

Die versekeringsreg kan ook hierin ‘n groot rol speel indien die motoreienaar versekering het. Die leerstuk van subrogasie sal hier van toepassing wees. Dit is ‘n aanvaarde beginsel in die versekeringsreg dat wanneer ‘n versekeraar ‘n versekerde volledig vrywaar teen verlies wat deur ‘n derde party veroorsaak is, is die versekeraar geregtig om in die naam van die versekerde die skade van die derde party te verhaal. Die beleid onderliggend aan hierdie leerstuk is om te verhoed dat die versekerde dubbele vergoeding ontvang vanaf sowel die versekeraar as die derde party.

Vanuit ‘n prosedurele oogpunt verkry die versekeraar die reg om regstappe in die versekerde se naam teen die derde party in te stel indien die versekerde steeds ‘n onbevredigde eis teen die derde party het. Hierdie beginsel veroorsaak dat die versekeraar dominus litis (meester in die geding) word, maar net in naam en ten behoewe van die versekerde. Die versekeraar word geregtig daarop om die verrigtinge in die naam van die versekerde te voer met die voorbehoud dat die versekeraar die versekerde volledig moes gevrywaar het en hom of haar ook moes gevrywaar het teen die risiko van regskoste wat uit die verrigtinge mag onstaan. Die versekeraar het geen onafhanklike eis teen die derde party nie, maar dwing net die versekerde se eis af vir die versekeraar se eie voordeel.

Om op te som, die motoreienaar sal self die derde party aanspreeklik kan hou mits hy nie versekering het nie. Indien hy wel het, en hy eis die skade van die versekering, sal die versekering die skade van die derde party verhaal in die naam van die versekerde. Die verhouding tussen die versekerde en die versekering is ‘n kontraktuele verhouding en indien enige van die partye versuim om hulle pligte na te kom, kan hulle aanspreeklik gehou word op grond van kontrakbreuk.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Wat is ‘n derdeparty eis & wie kan een instel?

A11.  Die Padongelukkefonds is ‘n regeringsliggaam wat onder meer befonds word deur ons wanneer ons brandstof ingooi.  Die Padongelukkefonds is in die lewe geroep om mense wat in motorvoertuigongelukke betrokke is, te vergoed vir hulle beserings.

2.  Wanneer het iemand ‘n Derdeparty Eis?

Wanneer u of u kind betrokke was in ‘n motorvoertuigongeluk en beserings opgedoen het, mag ‘n eis ingestel word teen die Padongelukkefonds.  Voetgangers, fietsryers of passasiers word ingesluit by hierdie kategorie.

3.  Wat kan mens alles van die Padongelukkfonds eis?

  • Gelede mediese koste;
  • Toekomstige mediese koste;
  • Verlies aan inkomste;
  • Toekomstige verlies aan inkomste;
  • In geval van die dood van ‘n broodwinner, gelede en toekomstige verlies aan onderhoud;
  • Begrafniskoste en
  • Pyn, Lyding, Verlies aan Lewensgenietinge, slegs in geval van baie ernstige beserings.

4.  Wat  is “ernstige beserings”?

Ná 1 Augustus 2008 kan mens slegs eis om algemene skade teen die Padongelukkefonds, mits die beserings só ernstig was, dat die hele liggaam permanent met 30 persent óf ingekort is óf, in die alternatief, dat die beserings wat u opgedoen het u verhoed om u lewe te lei soos u voorheen kon gedoen het, of om u werk te doen soos wat u voorheen kon gedoen het of indien u met aaklige opsigtelike letsels gelaat word.

5.  Wanneer het iemand nié ‘n Derdeparty Eis nie?

Wanneer daardie persoon die bestuurder was van die voertuig wat die ongeluk veroorsaak het.

6.  Ek is onseker oor beserings wat opgedoen is in ‘n motorvoertuigongeluk:  Wat kan ek doen?

Gaan sien ‘n prokureur wat spesialiseer in Derdeparty Eise en sy of hy sal u kan adviseer oor of u beserings ernstig genoeg is om te kwalifiseer vir algemene skadevergoeding vanaf die Padongelukkefonds, óf of u dalk vir ‘n ánder eis sal kwalifiseer, byvoorbeeld Verlies aan Verdienste of Gelede Mediese Koste.

By Conradie Ingelyf hanteer Tana du Toit die Derdeparty Eise en sal u van raad kan voorsien met betrekking tot ‘n moontlike Derdeparty Eis.  Hierdie konsultasie is gratis.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.