Category Archives: Mediation

Vinniger en goedkoper dispuutbeslegting? Mediasie is die antwoord.

A2Tot onlangs toe was litigasie, met ander woorde die instel van ‘n aksie of ‘n aansoek in ‘n gepaste hof, die enigste opsie wat oorweeg is wanneer twee partye in ‘n dispuut betrokke raak. Hierdie proses is ‘n langdradige proses wat relatief duur is en ‘n mens moet dikwels, veral in die Hooggeregshof, vir jare wag vir ‘n datum sodat die saak deur ‘n Regter aangehoor kan word.

Mediasie is ‘n merkbaar vinniger en goedkoper alternatief vir litigasie. Die partye en hulle regsverteenwoordigers verskyn voor ‘n onafhanklike mediator wat die partye lei om, deur sinvolle kommunikasie met mekaar tot ‘n werkbare oplossing vir hulle dispuut te kom – een wat vir beide partye aanvaarbaar is. Hierdie proses stel die partye in staat om beheer te neem van die situasie, in vergelyking met ‘n situasie waar ’n Landdros of ‘n Regter in ‘n hof ‘n beslissing maak waaroor die partye geen beheer het nie.

Die koste hieraan verbonde is baie minder as litigasie, aangesien die koste beperk is tot die paar uur wat dit duur om tot ‘n vergelyk te kom. Dit is ook baie vinniger – die mediasie vind plaas op ‘n plek en tyd wat beide partye en die mediator pas.

Ons hoogste hof van appèl, die Appèlhof in Bloemfontein, het in die saak van die Staat versus Mnr en Mev J beslis dat in daardie aangeleentheid, waar dit gegaan het oor die primêre verblyfplek van ‘n kind, die hoë koste en uitgerektheid van litigasie finansieel en emosioneel skade sou berokken aan die partye, en dat die partye in enige dispuut eers moet poog om die dispuut te besleg deur middel van mediasie voordat ‘n hof genader word.

Voormelde beslissing dien nou as ‘n riglyn vir die laer howe wat ook geneig sal wees om te beveel dat sake eers vir mediasie verwys moet word voordat ‘n hof genader word om ‘n beslissing te maak.

Die Wetgewer het hierdie beginsel nou in Wetgewing beliggaam en die reëls van die Landdroshof sal in Desember 2014 gewysig word wanneer daar voorsiening gemaak word daarvoor dat partye eers vir mediasie kan gaan voordat aksie of aansoek in die hof ingestel word. Die Wysigingswet maak ook daarvoor voorsiening dat ‘n Landdros, tydens aanhoor van ‘n saak in sy of haar hof, kan beslis dat die saak eers vir mediasie verwys moet word alvorens hy of sy ‘n beslissing maak.

Mediasie is derhalwe inderdaad die toekoms en by Conradie Prokureurs stel ons voor dat hierdie opsie as ‘n geskilbeslegtingsmetode eers oorweeg word:  dit is baie goedkoper, dit is baie vinniger en u as party bly in beheer van die hele proses.

Tana du Toit by ons kantoor is ‘n gekwalifiseerde Mediator. Kontak haar gerus vir enige advies of navrae wat u in hierdie verband het.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.