Monthly Archives: August 2014

U testament: ‘n Belangrike dokument

A1Die lewe is baie onvoorspelbaar en ons adviseer graag kliënte om erns te maak om ‘n testament in plek te hê en boedelbeplanning te doen. Hieronder is redes waarom dit een van u belangrikste prioriteite behoort te wees. 

V:  Hoekom behoort ek ‘n testament te hê?

A:  ‘n Testament stel u in staat om erfgename volgens u keuse te benoem. Indien u sonder ‘n testament (intestaat) sou sterf, sal u bates volgens die Wet op Intestate Erfopvolging verdeel word. Dit mag dus die gevolg hê dat persone wie u nie as erfgename sou benoem nie, voordele by u afsterwe ontvang. 

V:  Wie mag u testament as getuie onderteken?

A:  Die testament moet in die teenwoordigheid van twee getuies geteken word, wat ook in die teenwoordigheid van mekaar teken. Slegs persone 14 jaar en ouer kwalifiseer om as getuies te teken. 

V:  Wat beloop Eksekuteursvergoeding?

A:  Die maksimum vergoeding waarop ‘n Eksekuteur geregtig is, word deur Wetgewing vasgestel en beloop tans 3.5% van u totale bruto boedelwaarde. Eksekuteursvergoeding behoort egter onderhandel te word met die persoon wat as Eksekuteur van u testament benoem word. 

V:  Hoe gereeld behoort ek my testament te hersien?

A:  Dit word aanbeveel dat testamente ten minste elke 2 jaar hersien word. Dit is egter ook belangrik om die hersiening van u testament met gebeurtenisse soos bv. ‘n huwelik, ‘n geboorte, ‘n egskeiding of die aankoop van eiendom te oorweeg.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Mede-eienaarskap van grond

A2Die woord “mede-eienaarskap” met betrekking tot grond beteken dat twee of meer persone ‘n stuk grond gelyktydig in onverdeelde aandele besit. ‘n Aandeel in die grond beteken nie dat  ‘n bepaalde gedeelte van die grond besit word nie. ‘n Mede-eienaar wat ‘n aandeel in grond hou, kan nie aanspraak maak op ‘n bepaalde stuk grond nie, selfs al het sy mede-eienaars by wyse van ‘n ooreenkoms ingestem om okkupasie of gebruik van ‘n bepaalde stuk grond aan hom te gee. Die reg wat hy het, is op ‘n onverdeelde aandeel in die geheel van die grond wat in gesamentlike eienaarskap gehou word. Die gedeelte wat hy okkupeer, word gesamentlik besit deur hom en sy mede-eienaars in die grond. Indien hy ‘n huis bou op die gedeelte wat hy okkupeer, sal die huis gesamentlik besit word deur al die eienaars.

Wanneer X, Y en Z  mede-eienaars van ‘n plaas is, is hulle nie geregtig op ‘n fisiese deel van die plaas nie, maar elkeen van hulle het ‘n onverdeelde aandeel in die geheel van die plaas. Die aandeelhouding sal nie noodwendig altyd gelyk wees nie. Een persoon kan ‘n halwe aandeelhouding besit, terwyl die ander twee eienaars elk ‘n vyf en twintig persent aandeel kan hou. Mede-eienaarskap kan ongelukkig soms tot geskille tussen die eienaars lei.

Samewerking tussen die mede-eienaars

Dit is raadsaam dat die mede-eienaars ‘n ooreenkoms aangaan wat die verhouding tussen hulle reguleer. Ongelukkig is hierdie ooreenkoms nie afdwingbaar teenoor derde partye nie. Die toestemming van al die mede-eienaars word vereis wanneer administratiewe besluite geneem moet word. Geen eienaar is geregtig om veranderings of verbeterings op die eiendom aan te bring sonder die toestemming van die ander eienaars nie. Al die eienaars moet saamstem oor die gebruik van die eiendom, byvoorbeeld indien hulle bome wil afkap, ’n stoorfasiliteit of -gebou wil oprig of beeste in die veld wil laat wei. As mede-eienaars nie in besluite geraadpleeg word nie kan hulle die hof nader om ‘n interdik toe te staan. Die hof kan selfs gelas dat geboue wat opgerig is, verwyder word. In gevalle waar die doel is om die eiendom te bewaar, is dit egter nie altyd nodig om die toestemming van die mede-eienaars te verkry nie.

Die winste en verliese

Al die mede-eienaars moet proporsioneel bydra tot noodsaaklike en ook nuttige uitgawes vir die bewaring van die eiendom. Dié uitgawes sluit in belasting en uitgawes om die eiendom in ‘n goeie toestand te hou, maar sluit nie luukse uitgawes in nie. Verliese en koste moet deur die mede-eienaars gedeel word, behalwe waar dit toegeskryf kan word aan nalatigheid van een van die eienaars. Soos met uitgawes, moet vrugte en winste verdeel word onder die mede-eienaars volgens elke eienaar se aandeelhouding. 

Vervreemding van ‘n aandeel

‘n Mede-eienaar kan sy aandeel vervreem of selfs aan sy erfgename bemaak, sonder die toestemming van die ander eienaars, selfs teen hulle wil. Die balju kan ook beslag lê op ‘n mede-eienaar se aandeel. 

Gebruik van die eiendom

Elke mede-eienaar kan die eiendom  gebruik in ooreenstemming met sy onverdeelde aandeel. Hy moet dit egter gebruik met inagneming van die regte van die ander mede-eienaars. Elke mede-eienaar, sy werknemers en gaste, is geregtig op vrye toegang tot enige deel van die eiendom, behalwe as die mede-eienaars ooreengekom het dat ‘n gedeelte van die eiendom vir die uitsluitlike gebruik van ‘n mede-eienaar gereserveer word. 

Fisiese verdeling

Mede-eienaars kan besluit om die eiendom te verdeel, wat gewoonlik gebeur as hulle nie oor die benutting van die eiendom kan saamstem nie. Die eiendom sal dan fisies verdeel word in ooreenstemming met die waarde van die eiendom en elke mede-eienaar se aandeel daarin. Wanneer dit egter nie ekonomies is nie, wat gewoonlik die geval is met ‘n plaas, kan die eiendom toegeken word aan ‘n mede-eienaar, maar hy moet dan die ander mede-eienaars vergoed. Die hof kan ook beveel dat die eiendom op ‘n openbare veiling verkoop word en die opbrengs onder die mede-eienaars verdeel word. Daar is streng statutêre beheer oor die onderverdeling van grond en die gebruik daarvan, wat die onderverdeling nie altyd moontlik maak nie.

Mede-eienaarskap is een van die maniere hoe mens eienaar kan word van ‘n eiendom wat andersins nie bekostig kan word nie. Wees egter bewus van die slaggate, kies jou mede-eienaars oordeelkundig en stel ‘n ooreenkoms op om die onderlinge verhouding tussen die partye te reël ten opsigte van onder andere die betaling van die verband en erfbelasting, die dag-tot-dag uitgawes, asook die huisreëls.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

The importance of the independent trustee

A3A well-known court case, Land Bank of South Africa vs JL Parker and Two Others (the Parker case) irrevocably changed the requirements for independent trustees to be appointed and placed renewed focus on the duties and responsibilities of all trustees.

As a result of the Parker case, most Masters of the High Court now require an independent trustee to be appointed in addition to the trustees who are beneficiaries of the trust, and therefore will not issue a Letter of Appointment without at least one independent trustee being appointed. An independent trustee will be a person who is not related to the founder, the other trustees or the beneficiaries.

This independent trustee does not necessarily have to be a professional person but it must be someone who fully realises the responsibilities he or she is accepting when agreeing to act as a trustee, and is qualified in the view of the Master of the High Court to act as a trustee.

All trustees (independent or not) are charged with the responsibility to ensure that the trust functions properly to the greatest benefit of the beneficiaries. These responsibilities include, but are not limited to:

 1. ensuring compliance with the provisions of the trust deed;
 2. ensuring compliance with all statutory requirements;
 3. conducting of proper trustee meetings;
 4. recording of proper minutes of all meetings and decisions by the trustees;
 5. proper maintenance and safekeeping of minute books. 

It is clear that a person who is appointed as an independent trustee must have the necessary experience and expertise to properly execute these duties as well as to add value to the trust. In many cases, the trustees who are not independent do not have sufficient knowledge of and experience in the proper administration of trusts. Furthermore, they might also lack expertise in utilising the vehicle of the trust in order to maximise the benefit for the beneficiaries.

This expertise includes negotiating and entering into business contracts, holistic tax and succession planning, and ensuring the optimal growth of the trust assets. It is in the best interest of the trust that this person also has sufficient knowledge of the impact of statutory requirements, such as compliance with relevant tax law and the effect of changes in legislation on the trust.

All trustees assume significant responsibility when accepting an appointment as a trustee and careful consideration must be given before accepting such an appointment. Any breach of fiduciary duties by any trustee, including the independent trustee, will result in significant exposure for the trustees. Furthermore, any action taken by the trustees on behalf of the trust while the proper number of trustees is not appointed by the Master of the High Court will be null and void.

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

Implications of estate duty

A4Implications of estate duty

Estate duty is charged on the dutiable value of the estate in terms of the Estate Duty Act. The general rule is that if the taxpayer is ordinarily resident in South Africa at the time of death, all of his/her assets (including deemed property), wherever they are situated, will be included in the gross value of his/her estate for the determination of duty payable thereon.

The current estate duty rate is 20% of the dutiable value of the estate. Foreigners/non-residents also pay estate duty on their South African property.

To minimise the effects of estate duty you need to understand the calculation thereof. The following provisions apply in determining your liability:

 1. Which property is to be included.
 2. Which property constitutes “deemed property”.
 3. Allowable deductions: the possible deductions that are allowed when calculating estate duty. 

Property includes all property, or any right to property, including immovable or movable, corporeal or incorporeal – registered in the deceased’s name at the time of his/her death. It also includes certain types of annuities, and options to purchase land or shares, goodwill, and intellectual property. 

Deemed property

A.  Insurance policies

i)       Includes proceeds of domestic insurance policies (payable in South Africa in South African currency [ZAR]), taken out on the life of the deceased, irrespective of who the owner (beneficiary) is.

ii)      The proceeds of such a policy are subject to estate duty, however this can be reduced by the amount of the premiums, plus interest at 6% per annum, to the extent that the premiums were paid by a third person (the beneficiary) entitled to the proceeds of the policy. Premiums paid by the deceased himself/herself are not deductible from the proceeds for estate duty purposes.

iii)     If the proceeds of a policy are payable to the surviving spouse or a child of the deceased in terms of a properly registered antenuptial contract (i.e. registered with the Deeds Office) the policy will be totally exempt from estate duty.

iv)    Where a policy is taken out on each other’s lives by business partners, and certain criteria are met, the proceeds are exempt from estate duty.

B.  Benefits payable by pension and other funds by or as a result of the death of the deceased

Payments by such funds (pension, retirement annuity, provident funds) usually consist of two components – a lump sum payment on death and an annuity afterwards. The lump sum component used to be subject to estate duty. However as from 1 January 2009, no amount received from such a fund is included in the estate of the deceased for estate duty purposes.

C.  Donations at date of death

Donations where the donee will not benefit until the death of the donor and where the donation only materialises if the donor dies, are not subject to donations tax. These have to be included as an asset in the deceased estate and are subject to estate duty.

D.  Claims in terms of the Matrimonial Property Act (accrual claim)

An accrual claim that the estate of a deceased has against the surviving spouse is property deemed to be property in the deceased estate.

E.  Property that the deceased was competent to dispose of immediately prior to his/her death (Section 3(3)(d) of the Estate Duty Act),  like donating an asset to a trust, may be included as deemed property. 

Deductions

Some of the most important allowable deductions are:

 1. The cost of funeral, tombstone and deathbed expenses.
 2. Debts due at date of death to persons who have their ordinary residence in South Africa.
 3. The extent to which these debts are to be settled from property included in the estate. This includes the deceased’s income tax liability (which includes capital gains tax) for the period up to the date of death.
 4. Foreign assets and rights:
  1. The general rule is that foreign assets and rights of a South African resident, wherever situated, are included in his/her estate as assets.
  2. However, the value thereof can be deducted for estate duty purposes where such foreign property was acquired before the deceased became ordinarily resident in South Africa for the first time, or was acquired by way of donation or inheritance from a non-resident, after the donee became ordinarily resident in South Africa for the first time (provided that the donor or testator was not ordinarily resident in South Africa at the time of the donation or death). The amount of any profits or proceeds of any such property is also deductible.
 5. Debts and liabilities due to non-residents:
  • Debts and liabilities due to non-residents are deductible but only to the extent that such debts exceed the value of the deceased’s assets situated outside South Africa which have not been included in the dutiable estate.
 6. Bequests to certain public benefit organisations:
  • Where property is bequeathed to a public benefit organisation or public welfare organisation which is exempt from income tax, or to the State or any local authority within South Africa, the value of such property will be able to be deducted for estate duty purposes.
 7. Property accruing to a surviving spouse [Section 4(q)]:
  1. This includes that much of the value of any property included in the estate that has not already been allowed as a deduction and accrues to a surviving spouse.
  2. Note that proceeds of a policy payable to the surviving spouse are required to be included in the estate for estate duty purposes (as deemed property), but that this is deductible in terms of Section 4(q).
  3. Section 4(q) deductions will not be granted where the property inherited is subject to a bequest price.
  4. Section 4(q) deductions will not be granted where the bequest is to a trust established by the deceased for the benefit of the surviving spouse, if the trustee(s) has/have discretion to allocate such property or any income out of it to any person other than the surviving spouse (a discretionary trust). Where the trustee(s) has/have no discretion as regards both the income and capital of the trust, the Section 4(q) deduction may be granted (a vested trust).

   

Portable R3.5 million deduction between spouses

The Act allows for the R3.5 million deduction from estate duty to roll over from the deceased to a surviving spouse so that the surviving spouse can use a R7 million deduction amount on his/her death. The portability of the deduction will only apply when the entire value of the estate of the first dying spouse is left to the surviving spouse. 

Life assurance for estate duty

Estate duty will also normally be leviable on these assurance proceeds.

Source: Moore Stephens’ Estate Planning Guide.

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.